Čítajte: mimoriadne pokyny súvisiace s COVID 19!

Volajte +421 902 711 171
Napíšte nám

Všeobecné ustanovenia

Casting na celkovú premenu prebieha na území Slovenské republiky v termíne od XXX.2019 do YYY2019.

Organizátorom castingu je spoločnosť eveclinic s. r. o., so sídlom Rovniankova 12, Bratislava 851 02, IČO: 47 227 133, zapísaná v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 90475 / B, ďalej len "organizátor".

Podmienky účasti

Castingu sa môže zúčastniť ktokoľvek s trvalým alebo prechodným bydliskom na území Slovenskej republiky vo veku 40-55 rokov, zdravotne spôsobilý a splní podmienky na účasť v castingu.

Účastník castingu na premenu súhlasí s tým, že jeho meno a priezvisko alebo obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa účastníkov alebo ich prejavov osobnej povahy (fotografie, písmo, hlas a pod.), môžu byť bezplatne použité pre reklamné a marketingové účely organizátor. A môžu byť zverejnené v médiách, na internete alebo v propagačných materiáloch organizátora v súvislosti s prezentáciou priebehu a výsledkami premeny.

Ďalej sa účastník zaväzuje, že sa po vykonaní výkonu dostaví podľa inštrukcií organizátora na kliniku, pre porovnanie výsledkov operácie a kvôli obstaraniu ďalších obrazových, prípadne zvukových záznamov.

Účastník castingu súhlasí so spracovaním osobných udajov v súlade s ustanovením § 11 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných udajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ako aj súhlas v súlade s § 3 ods. 7 a 8 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplneni niektorych zákonov, a v súlade s § 65 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení všetkými elektronickými prostriedkami. Tento súhlas je udelený na neobmedzenú dobu. Účastník castingu si je vedomý toho, že svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla organizátora castingu.

Práva a povinnosti organizátora

V prípade porušenia stanovených pravidiel a podmienok castingu je organizátor oprávnený účastníka z castingu vylúčiť.

Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá i podmienky castingu, jej trvanie a zákroky kedykoľvek v priebehu castingu a je oprávnený casting kedykoľvek v jej priebehu bez náhrady odvolať.

Výhercovia castingu budú na svoju výhru upozornený elektronickou cestou. Výherca je stanovený organizátorom a to na základe náhodného výberu.

V prípade, že výherca castingu nebude na upozornenie o svojej výhre reagovať do 7 dní po odoslaní oznámenia, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo odovzdanie výhry odmietnuť.

V prípade nevhodných indikáciách operácie, zistených pri osobnej konzultácii, ku ktorej výhercov pozveme, môžu byť následne kontaktovaní ďalší vybraní finalisti.

Všetky výhry sú súdne nevymáhateľné. Na výhry nevzniká účasťou v castpringu ávny nárok a výhry nemôžu byť vymenené za hotovosť.

Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmito pravidlami, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.